Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

ALAPELV: Minden adatot szigorúan titkosan kezelünk, és a törvény szerinti őrzési időt követően haladéktalanul megsemmisítünk!

 

Cégünk mukatársait szigorú, írásba foglalt titoktartási kötelezettség terheli!

 

A webáruházunkból küldött DISZKRÉT csomagok tartalma nem kerül feltüntetésre. A doboz üresen maradt légtartalmát légpárnás térkitöltővel töltjük ki, amely kitámasztja a termékeket, így annak tartalma mozgatásra, rázásra sem állapítható meg. 

 
Fogalmi meghatározások:
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Cégünk üzemeltetőként mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa üzemeltetett internetes oldalak felhasználóinak és a web áruházaiban vásárlók adatai biztonságban legyenek. Ennek érdekében minden tőlünk telhetőt megteszünk és folyamatosan fejlesztjük informatikai rendszerünket, melyet eleve úgy alakítottunk ki, hogy csak a legszükségesebb adatokat kelljen megadnia.
A webáruház és a magazin jellegű tartalmak regisztráció és személyes adatok megadása nélkül is böngészhető, azonban a teljeskörű működéshez engedélyeznie kell böngészőjében a "cookie"-k használatát. Ezek használata mellett is teljes biztonságban érezheti magát, ezen "cookie"-k nem tartalmazhatnak vírusokat és csak a böngésző munkamenetének támogatására szolgálnak. Ha a pontos működésükre is kíváncsi, javasoljuk, tekintse át használt böngészője útmutatóját.
Regisztrációt követően további lehetőségei nyílnak a teljesebb felhasználó élmény eléréséhez. Lehetősége nyílik a fórumokban hozzászólásokat írni, megtekintheti korábbi rendeléseit és kedvenc termékeket, recepteket jelölhet ki magának. Az így megadott adatainak kezelését a vonatkozó jogszabályoknak és törvényeknek megfeleleően végezzük. Ide értve az alábbiakat.
 
 
 
Az adatfeldolgozók adatai
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
info@gls-hungary.com
Cégjegyzékszám:
13-09-111755
Adószám:
12369410-2-44
Közösségi adószám:
HU12369410

Megnevezés: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
 
Személyes adatok kezelése, a kezelt adatok köre
Személyes adatok megadására csak a vásárlásoknál vagy felhasználói regisztráció esetén van szükség. Az így megadott adatokat bizalmasan kezeljük és csak a rendelésekkel összefüggésben használjuk fel.
A megadott e-mail címre hírlevelet csak abban az esetben küldünk, amennyiben ezt a felhasználó maga kéri az erre szolgáló jelölő megadásával. Egyéb esetben az e-mail címre csak a rendelésekkel kapcsolatos levelet küldünk.
Az Adatkezelőnek küldött e-maillel a küldő hozzájárulását adja azon adatok kezeléséhez, melyeket a levelezés során önként megad.
Statisztikai céllal, névtelen jelleggel tárolásra kerülhetnek olyan egyéb adatok melyek a web áruház hatékonyabb üzemeltetését segíthetik. Ilyenek az IP cím, a böngésző- vagy az operációs rendszer típusa. Ezen információk a személyes adatoktól elkülönítve kerülnek tárolásra.
 
Az adatkezelés célja
A személyes adatokat csak a rendelések teljesítésével vagy azzal összefüggésben használjuk fel, azok közül csak a szállításhoz szükséges információkat adjuk át Adatfeldolgozó partnernek.
A belépéshez és a felhasználói funkciók (kedvencek, korábbi rendelések, stb.) eléréséhez regisztrációra, ahhoz név, e-mail cím és jelszó megadására van szükség.
Hírlevél igényléséhez e-mail cím és név megadása szükséges valamint a igénylő hozzájárulása.
Fórumok, vélemények írásához a regisztrációs adatokon felül egy felhasználónév megadása is szükséges. Ezen felhasználónév jelenik meg a bejegyzéseknél így megőrizhető az illető névtelensége.
 
Az adatkezelés időtartama
A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk. A visszavonást az érintettnek az ügyfélszolgálati e-mail címre küldött levélben kell kérnie. A visszavonás feltételhez és indokláshoz nem kötött és teljes mértékig díjmentes. Az adatok törlését Adatkezelő 1 munkanapon belül megteszi és erről visszaigazolást küld.
Azon adatok azonban nem kerülhetnek törlésre, melyek megőrzését törvény, jogszabály vagy rendelet írja elő. Ilyen adatok pl. a számlán szereplő adatok vagy egyéb számviteli, könyvelési célra eltárolt adatok. Ezek adatok megőrzési határideje a vonatkozó előírásban szereplő időtartam.
 
Cookie kezelés
Az adatkezelés célja: felhasználók névtelen azonosítása, egymástól való megkülönböztetésük, a látogatói munkamenet felhasználóhoz rendelése, vásárlói kosár kezelése és visszaállítása visszatéréskor, bejelentkezett státusz megőrzése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Kezelt adatok köre: azonosító, időbélyeg.
Adatkezelés időtartama: látogatástól számított 90 nap.
A "cookie" másnéven "süti" rövid, szöveges tartalmú fájl, amit a megjelenített web oldal helyez el a felhasználó gépén. Ezen fájl jellemzően egy egyedi azonosítót tartalmaz, melyet a következő látogatás és/vagy oldalletöltés alkalmával visszaolvasásra kerül, ezáltal a feldolgozó szerver számítógép be tudja azonosítani a felhasználót és meg tudja jeleníteni kosarának tartalmát illetve más, felhasználóhoz kötött adatokat. Az azonosítás névtelenül történik, a cookie használatának fő célja nem az egyén, hanem a munkamenet azonosítása.
A cookie-k használatát a felhasználó böngészőjében engedélyezheti vagy tilthatja le, így engedélyezésével önkéntesen hozzájárul használatukhoz. Törlésüket utólag is bármikor megteheti, a böngésző "cookie-k törlése" funkciójával.
 
Egyéb rendelkezések
Tájékoztatásul közöljük, hogy amennyiben arra felhatalmazással bírnak, különböző hatóságok, szervek vagy bíróságok adatszolgáltatásra szólíthatják fel az adatkezelőt. Az adatkezelő amint megbizonyosodott a kérés jogszerűségéről, az adatszolgáltatási kötelezettségének eleget kell tegyen. Ezen adatszolgáltatás keretén belül is azonban csak azon adatok kerülnek átadásra, melyeket az igénylő megjelölt.